Planujemy następujące sekcje tematyczne: 
1. Sekcja językoznawcza (językoznawstwo systemowe i stosowane)
 • języki specjalistyczne oraz teksty fachowe: teoria, przekład i dydaktyka
 • gramatyka kontrastywna oraz jej rola w kształceniu nauczycieli
 • leksykografia kontrastywna
 • językoznawstwo korpusowe (zastosowanie korpusów równoległych do budowy słowników dwujęzycznych)
 • badania diachroniczne nad językiem
 • aspekty dydaktyki
2. Sekcja translatologiczna
 • dydaktyka translacji
 • lingwistyczne i interkulturowe kompetencje tłumacza
 • typologia tekstów i strategie tłumaczenia
3. Sekcja literaturoznawcza
 • komparatystyka literacka
 • recepcja estetyczna
 • studia przypadku
 • literatura obcojęzyczna w Polsce i polskojęzyczna poza granicami kraju; odwołanie do klasyki i tłumaczenia literatury współczesnej
 • transkulturowość i hybryda
 • literatura migracyjna
Ze względu na formułę i zaproszenie do udziału reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim i niemieckim.